Vilkår for brug

1. Omfang

1.1. For forretningsforhold mellem virksomheden Pasfoto IVS, der er ejer af hjemmesiden www.ditpasfoto.dk (i det følgende benævnt som “sælger”) og kunden (efterfølgende benævnt som “kunde”) underlægges følgende forretningsvilkår og betingelser, som gælder på det tidspunkt, hvor ordren er afgivet.

1.2. Vores kundeservice kan kontaktes ved spørgsmål, reklamation og klager per e-mail: support@ditpasfoto.dk.

1.3. Forbrugeren i henhold til disse standardvilkår og betingelser, er af enhver fysisk person, der indgår en retshandel til et formål, der primært hverken kan henføres til kommerciel eller selvstændig erhvervsmæssig beskæftigelse.

1.4. Har kunden afvigende betingelser for handlen end de her specificerede, anerkendes disse ikke medmindre sælger udtrykkeligt accepterer deres gyldighed.

1.5. En kunde skal være mindst 18 år og juridisk myndig/habil for at indgå en bindende aftale med Pasfoto IVS. Hvis en kunde endnu ikke er fyldt 18 år, kan denne dog alligevel købe varer, hvis kunden har indhentet accept hos dennes værge eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

2. Tilbud og servicebeskrivelse

2.1. Præsentationen af produkter i webshoppen er ikke juridsk bindende tilbud, men en opfordring til at afgive en ordre. Sælgers servicebeskrivelser i kataloger og websites har ikke en karakter af en forsikring eller garanti.

2.2. Alle tilbud er gældende “så længe lager haves”, hvis der ikke er angivet andet. Derudover er fejl forbeholdt.

3. Ordreprocessen og indgåelse af kontrakt

3.1. Kunden kan uden binding udvælge produkter fra sælgers sortiment. Disse vælges da gennem ditpasfoto.dk’s online pasfotoservice, hvor kundens eget billedmateriale uploades via knappen “videre” lægges varen uforpligtende i “kurven”. Hvis kunden fortsat ønsker at foretage købet indtastes leveringsoplysninger, hvorefter kunden får fremlagt en oversigt over ordren og betalingsmulighederne.

3.2. Ved tryk på knappen “Betal” og efterfølgende betaling af ordren sender kunden en bindende anmodning om køb af varer i indkøbskurven. Før den endegyldige afsendelse af bestillingen kan kunden til enhver kontakte support@ditpasfoto.dk og ændre bestillingen og dertilhørende data.

3.3. Sælger sender dernæst kunden per e-mail en automatisk kvittering for modtagelse af bestilling Her er kundens bestilling endnu en gang anført, og kunden kan udskrive bestillingskvitteringen via funktionen “Udskriv”. Den automatiserede bekræftelse af modtagelse dokumenterer, at kundes ordre er modtaget af sælger og indebærer ikke en godkendelse af anmodningen. Købekontrakten afsluttes, når sælger i løbet af 2 dage sender det bestilte produkt til kunden, når sælger afleverer eller udtrykkeligt bekræfter ordren eller sender en faktura til kunden indenfor 2 dage.

3.4. Skulle sælger muliggøre en forudbetaling, fremkommer kontrakten med tilvejebringelse af bankoplysninger og betaling. Hvis betalingen ikke er modtaget selvom den er i restance, efter fornyet opfordring op til 10 kalenderdage efter afsendelse af ordrebekræftelse hos sælger, annullerer sælger kontrakten med det resultat, at ordren ugyldiggøres, og sælger fralægges forpligtelse af levering. Bestillingen for både køber og sælger er således afsluttet uden videre konsekvenser. En reservering af artikler ved forudbetaling kan derfor højst være 10 kalenderdage.

4. Priser og forsendelsesomkostninger

4.1. Alle priser, der er angivet på sælgers website er inklusiv den gældende lovgivning om moms- afgifter.

4.2. Til den pris, der er angivet påføres en forsendelsesafgift fra sælgers hvis kunden markerer at ordren er en “hasteordre”. Forsendelsesomkostningerne tydeliggøres for køberen på en særlig informationsside og meddeles tydeligt undervejs i bestillingen.

4.3. Ved forsendelse til lande udenfor EU kan der påføres toldgebyrer. Disse er ikke medregnet i prisen og opkræves og betales af kunden.

5. Levering, varetilgængelighed

5.1. Såfremt der er aftalt betaling, følger leveringen efter modtagelse af fakturabeløbet.

5.2. Skulle det ske, at ikke alle bestilte varer findes på lageret, er sælger berettiget til delleveringer for egen regning, så vidt det er rimeligt for kunden.

5.3. Skulle leveringen af varerne på grund af en fejl fra køber mislykkes efter tre leveringsforsøg, kan sælger hæve aftalen. Hvis det er nødvendigt, bliver betalingen refunderet til kunden med det samme.

5.4. Hvis den bestilte vare ikke er tilgængelig, fordi sælgeren ikke kan få leveringen fra sin leverandør uden egen skyld, kan sælger ophæve aftalen. I dette tilfælde vil sælger straks informere kunden og kan foreslå at levere et sammenligneligt produkt. Hvis der ikke er et sammenligneligt produkt til rådighed eller kunden ikke ønsker dette, erstatter sælger købet.

5.5. Kunderne orienteres om levering og leveringsbegrænsning (fx ved begrænsning af levering til visse lande) på en separat informationsside eller i de respektive produktbeskrivelser.

6. Betalingsbestingelser

6.1. Kunden kan selv før afslutningen af bestillingsprocessen vælge en af de tilgængelige betalingsmuligheder. Kunderne informeres om de mulige betalingsmetoder via en særlig informationsside.

6.2. For betaling gennem de angivne betalingsmetoder hæves beløbet når ordren er gennemført.

6.3. Benyttes en tredjepart ved betalingsbehandlingen, fx MobilePay gælder disse grundlæggende vilkår og betingelser.

6.4. Er forfaldsdatoen for betalingen bestemt efter kalenderen og overholdes den ikke, så har kunden misligholdt overholdelse af denne betalingsfrist. I dette tilfælde har kunden pligt til efter loven at betale morarenter.

6.5. Kundens forpligtelse til betalingen af renter udelukker ikke assertion af yderligere skader gennem sælger.

6.6. Kunden har ret, når hans modkrav er lovligt etableret eller anerkendt af sælger. Kunden kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis kravene er fra det samme aftaleforhold

7. Ejendomsforbehold

Indtil den fuldstændige betaling forbliver de leverede varer i sælgerens varetægt.

8. Defektgaranti og garanti

8.1. Garantien er underlagt lovbestemmelser.

8.2. De leverede varer er defekte, hvis de ikke overholder lever op til kravene for ID-fotos til biometriske pas. Skulle varen udvise en defekt, er kunden berettiget til at få en ny forbedrende levering eller levering af en fejlfri vare. Imidlertid er udbyderen dog berettiget til at nægte det valgte type udsagn, hvis dette kun kan gøres med uforholdsmæssigt store omkostninger, og hvis den anden type udsagn ville indebære væsentlige ulemper for kunden. Hvis efterfølgende opfyldelse mislykkes, kan kunden ophæve kontrakten eller reducere købsprisen efter eget skøn.

8.3. En suboptimal billedkvalitet såvel som en beskæring af billedet, som kunden måtte ønske havde været anderledes betragtes ikke som en fejl, hvis den kan begrundes i den originale, af kunden uploadede billedfil, samt i øvrigt overholder kravene til ID-fotos til biometriske pas.

8.4. En manglende overholdelse af den opgivne vejledning til brug af servicen anses som en fejl, der er forudsat en forkert brug af pasfoto-servicen på ditpasfoto.dk fra kundens side.

9. Fortrydelsesret

For produkter, der bliver specialfremstillet i henhold til kundes specifikationer og skræddersyet til det personlige behov – hvilket omfatter pasfotos – gælder der lovmæssigt kun fortrydelsesret frem til fremstillingen begynder. Jf. Forbrugeraftaleloven §18, Stk. 4.

10. Ansvar

10.1. Sælgers ansvar for skadeserstatning gælder med forbehold af øvrige juridiske betingelser følgende ansvarsfraskrivelser og begrænsninger.

10.2. Sælgeren har ubegrænset ansvar, hvis skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

10.3. Desuden er sælger ansvarlig for uagtsom tilsidesættelse af væsentlige forpligtelser, der udgør en trussel for kontraktformålet, eller for overtrædelse af retmæssige bestemmelser, som i det hele taget gør en gennemførsel af kontrakten mulig, og hvis overholdelse kunden stoler på. I denne henseende er sælger dog kun ansvarlig for overskuelige typiske skader. Sælgeren er ikke ansvarlig for uagtsom overtrædelse af andet end de forpligtelser, der nævntes i de foregående sætninger.

10.4. De ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for skader på liv, lemmer eller helbred, for en defekt efter overgivelse af en garanti for kvaliteten af produktet og skadeligt tilbageholdende mangler. Ansvar i henhold til loven om produktansvar forbliver upåvirket.

10.5. Såfremt sælgers ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar af medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædende agenter.

11. Opbevaring af kontraktteksten

11.1. Kunden kan udskrive kontraktteksten i sidste skridt før afgivelse af bestillingen til sælgeren ved at bruge printefunktionen i sin browser.

11.2. Derudover sender sælger en ordrebekræftelse til kunden på den e-mail, kunden allerede har opgivet, med alle detaljer for ordren. Med ordrebekræftelsen modtager kunden videre et link meden kopi af handelsbetingelserne og en henvisning til forsendelsesomkostninger samt leverings– og betalingsbetingelser.

12. Persondatapolitik

Information om databehandling, ansvarlige for databehandlingen og procedurer for håndtering af personfølsomme opløsninger kan findes under punkterne 12.1-12.6 og kan til enhver tid tilgås online her på siden eller udprintes. Ydermere kan support@ditpasfoto.dk kontaktes for uddybende spørgsmål og andre forespørgsler.

12.1. Personoplysninger behandles for at Pasfoto IVS kan levere sine tjenester, hovedsaligt til følgende formål: Produktion og forsendelse af billeder til id, kørekort, pas og visum.

De konkrete årsager til behandlingen af personoplysninger omfattes i følgende punkter:

• For at modtage og behandle dine bestillinger og sende dine varer til dig.

• For at håndtere eventuelle returneringer.

• For at sende dig mail-underretninger om leverancens status, herunder faktura for gennemført ordre.

• For besvare dine spørgsmål og informere dig om nye eller ændrede tjenester.

12.2. Pasfoto IVS er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysningerne. Den dataansvarliges kontaktperson, Henrik Larson, kan kontaktes pr mail på: support@ditpasfoto.dk. Storebuddy ApS er i øvrigt databehandler og kan kontaktes pr mail på: info@storebuddy.dk.

12.3. De oplysninger, der behandles, er de oplysninger, du indtaster, f.eks når du afgiver bestillinger, kontakter kundeservice eller lignende. De oplysninger, du angiver, omfatter bl.a. kontaktoplysninger, levereringsadresse og billedmateriale uploadet i forbindelse med bestilling af konkret vare.

12.4. Personoplysningerne er nødvendige for at Pasfoto IVS kan opfylde sine mål. Nogle oplysninger kan også hentes fra offentlige registre eller fra andre offentligt tilgængelige kilder. Det vigtigste retsgrundlag for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for at sikre, at Pasfoto IVS kan opfylde sine forpligtelser overfor sine kunder. Visse behandlinger er baseret på Pasfoto IVS’ legitime interesse i at kunne drive forretning på en effektiv og sikker måde samt på Pasfoto IVS’ forpligtelse til at overholde lovmæssige forpligtelser. Personoplysninger kan deles med myndigheder og andre parter, som Pasfoto IVS indgår aftale med for at opnå sin mål, f.eks. med henblik på levering. Disse aktører kan være baseret i lande udenfor EU/EØS. Om Europakommissionen ikke vurdererer, at landet yder et tilfredsstillende beskyttelsesniveau, vil overførslen til tredjeparten være baseret på kommissionens standardaftaleklausuler for overførsel af personoplysninger til et land udenfor EU/EØS, jvf. artikel 45–46 i forordning 2016/679 (”GDPR”). Disse standardaftaleklausuler er tilgængelige her: http://ec.europa.eu/justice/data- protection/international-transfers/transfer/. 12.5. Behandlingen af personoplysningerne fortsætter, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, eller så længe som Pasfoto IVS er forpligtet til at gøre dette. Derefter slettes personoplysningerne.

12.6. Ved spørgsmål til behandlingen af personoplysningerne, kan disse rettes til support@ditpasfoto.dk. Der kan i i øvrigt rettes kontakt til denne email-adresse, hvis der ønskes udøvet nogle af de rettigheder, man som registreret har i henhold til GDPR. Bemærk, at rettighederne i henhold til GDPR ikke er absolutte, og at en krænkelse af en rettighed derfor ikke nødvendigvis medfører en foranstaltning. Dine rettigheder i henhold til GDPR omfatter følgende:

• Ret til adgang – I henhold til artikel 15 GDPR har du ret til at få adgang til personoplysningerne og blive informeret om behandlingen. Disse oplysninger findes i dette dokument.

• Ret til rettelse – I henhold til artikel 16 GDPR har du ret til uden unødig forsinkelse at få rettet ukorrekte personoplysninger om dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige personoplysninger.

• Ret til sletning (”retten til at blive glemt”) – Under visse omstændigheder har du baseret på artikel 17 GDPR ret til at få dine personoplysninger slettet.

• Ret til begrænsning af anvendelse – Under visse omstændigheder har du i henhold til artikel 18 GDPR ret til at begrænse behandlingen af personoplysningerne.

• Ret til dataportabilitet – I henhold til artikel 20 GDPR har du ret til at at få udleveret personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden persondataansvarlig.

• Ret til at gøre indsigelse – I henhold til artikel 21 GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod visse typer behandling af personoplysningerne, f.eks. behandling, som tager udgangspunkt i Pasfoto IVS’ legitime interesser.
Der kan i øvrigt rettes henvendelse til Datatilsynet, hvis det måtte ønskes at oprette et klagemål over Pasfoto IVS’ håndtering af personoplysninger. Dette kan gøres på: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

13. Ophavsret og strafferet

13.1. Kunden giver sælger en ikke-eksklusiv licens med henblik på ordrebehandling til den relevante billedfil til bearbejdning (fototeknisk manipulering, beskæring og print) af fotos.

13.2. Kunden er alene ansvarlig for indholdet af de transmitterede billedfiler. Kunden skal sikre, at han besidder de nødvendige ophavsrettigheder, varemærker eller andre rettigheder for de til sælger overførte billedfiler. Kunden bærer udelukkende ansvaret for overtrædelse og krænkelse af disse rettigheder. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde udbyder over for tredjemand ved eventuelle legitime krav og krænkelse af rettigheder på grund af den tilsvarende udstedte ordrebehandling, reproduktion og benyttelse af de transmitterede billedfiler.

13.3. Kunden forsikrer, at indholdet af de transmitterede billedfiler ikke krænker nuværende forbud. Skulle sælger blive bekendt med en misligholdelse af denne forsikring, kontakter sælger straks retshåndhævende myndigheder.

14. Jurisdiktion, lovvalg i kontraktsprog

14.1. Jurisdiktion og opfyldelsessted er sælgers placering, hvis kunden er købmand, juridisk person i henhold til offentlig ret eller særlige aktiver.

14.2. Kontraktens sprog er på dansk.

15. Klageadgang Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Pasfoto IVS (ejer af ditpasfoto.dk) kundeservice på support@ditpasfoto.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt: Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Kontakt: 41 71 50 00 (Hverdage 9-16) / kfst@kfst.dk www.kfst.dk